گرفتار

به کجا می بری مرا؟    ای اسب وحشی خيال    با اين کجاوه نشسته به بستر

با اين نخورده مست       سوی کدام منزل و ماوا روانه ای؟

بيا و اين بار سرخود گير و بی سرنشين برو   

دلکم به من بسپار و تنها برو

آخر ای مامور معذور !

من که عصيانم به بالای فلک رعشه برانداخت

به پايت مويه کردم.......

حرمت اشکم شکستی و دلم را

گرفتار نگاهش کردی و .......

اميدوارم امسال سال خوبی برای همه باشه ( عيدی فراموش نشه 04.gif )

/ 0 نظر / 9 بازدید