عشق...

عشق تنها وقتی می ميرد به آرامش می رسد.عشق زنده همواره با تعارض همراه است.

در عشق هيچ خطری وجود ندارد . هزاران سال است كه آدمها يكديگر را جست و جو كردهاند و يكديگر را يافته اند.

عشق نيروی انجام غير ممكن را به انسان می بخشد.

شايد عشق يك روش ناشناخته جنگيدن باشد.

عشق يعنی سهيم شدن با ديگری در دنيا.عشق يعنی نگريستن به كوهها از زاويه های گوناگون.

پائولو كوئيلو

/ 0 نظر / 8 بازدید